TOP 10 ՏՏ գործատուները Հայաստանում -2018

  • TOP10 ՏՏ գործատուների աշխատակիցների քանակը աճել է 18.3%-ով նախորդ տարվա ընթացքում,
  • Հայաստանի խոշորագույն ՏՏ գործատուն Synopsys Armenia-ն է 830 աշխատակցով (+40 աշխատող 2017թ-ի տարեվերջի համեմատությամբ),
  • 2018թ-ին խոշորագույն 10 գործատուներից 8-ը ավելացրել են իրենց աշխատակիցների քանակը։