Հանքարդյունաբերություն
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Այս ոլորտում իրագործվող ներդրումային ծրագրերի համար մշակել ֆինանսական մոդել, իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, պատրաստել բիզնես պլան և ներգրավել ներդրումներ դրանց իրագործման համար։ Բացի այդ, իրականացնել տարաբնույթ հետազոտություններ, մշակել ոլորտի/ենթաոլորտի/արժեշղթայի զարգացման ռազմավարություն, իրականացնել ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում։

Հանքագործական արդյունաբերությունը մեծ կշիռ ունի Հայաստանի տնտեսության մեջ՝ արտահանումից ստացվող եկամուտների, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների, բարձր հարկային եկամուտների ապահովման շնորհիվ: Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի արտահանման կառուցվածքում ամենամեծ մասնաբաժին ունեցող ոլորտն է․ երկրի ապրանքային արտահանման 32%-ը բաժին է ընկնում հանքահումքային արտադրանքին։ Հանքարդյունաբերությանը բաժին է հասնում երկրի արդյունաբերական արտադրանքի 25%-ը և ՀՆԱ-ի 5.5%-ը (2021թ․) ։

Ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրներից են հիմնական արտադրատեսակաների արժեշղթաների կարճ (թերզարգացած) լինելը, շրջակա միջավայրի աղտոտման բարձր մակարդակը, կարգավորող դաշտի խնդիրները, և այլն։