Աշխատանքի վարձատրությունը Հայաստանում

  • 2018թ-ին Հայաստանում միջին ամսական գրանցված աշխատավարձը (ներառյալ եկամտային հարկը) եղել է 172,727 դրամ, այդ թվում՝ պետական հատվածում 149,188 դրամ, իսկ ոչ պետական հատվածում՝ 186,254 դրամ,
  • Միջին ամսական գրանցված աշխատավարձի մեծությամբ առաջատարը հանքագործության ոլորտն է՝ 439,016 դրամով, որին հաջորդում են «Տեղեկատվության և կապի», «Ֆինանսական և ապահովագրության» ոլորտները, համապատասխանաբար՝ 395,163 դրամով և 383,330 դրամով,
  • 2018թ-ին ամենամեծ աճը արձանագրվել է «Մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի» ոլորտում՝ 19.1%, որին հաջորդում են հանքագործությունը՝ 17.9%, ապա «Տեղեկատվություն և կապը»՝ 10.8%