Ինչքա՞ն ձու է սպառվում Հայաստանում

  • 2018թ-ին Հայաստանում սպառվել է մոտ 727մլն ձու (ներառյալ վերջնական և ածանցյալ սպառումը),
  • Հայաստանում տնային տնտեսությունները 1 շնչի հաշվով միջինում ամսական սպառում են 10-11 ձու, ընդ որում՝ 1-ին քվինտիլային խմբում սպառումը ավելի քիչ է՝ մոտ 8 ձու,
  • Ձվի սպառումը Հայաստանում ունի սեզոնային բնույթ, որպես կանոն աճում է 2-րդ եռամսյակում և կրճատվում 4-րդ եռամսյակում, այս երկու եռամսյակին բաժին է ընկնում համապատասխանաբար տարեկան սպառման 44%-ը և 15%-ը։
  • 1-ին և 4-րդ եռամսյակներում արտադրության կրճատումը պայմանավորված է եղանակային գործոնով։